REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach platformy internetowej do składania zamówień;

Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z platformy do składania internetowej zamówień w Sklepie Mikrogorzelnia Sp. z o.o.;

Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 131B, w którym można składać Zamówienia przy użyciu platformy internetowej dostępnej pod adresem: www.mikrogorzelnia.pl 

Sprzedawca – Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie, Wał Miedzeszyński 131B 04-987 Warszawa NIP: 9522199318 | KRS: 0000801922. REGON: 384255277 | BDO: 000374145

Towar – produkty prezentowane na platformie internetowej, które można nabyć w Sklepie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 131B.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

PI – platforma internetowa do składania zamówień w Sklepie dostępna pod adresem https://www.mikrogorzelnia.pl


II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszym Regulamin określa zasady korzystania z PI dostępnej pod adresem internetowym https://www.mikrogorzelnia.pl

 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem PI, prowadzony jest przez Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie.

 4. Regulamin określa w szczególności:

  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach PI;

  2. warunki i zasady dokonywania rezerwacji Towarów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem PI;

  3. warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem PI;

  4. zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu PI.

 5. Korzystanie z PI jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Chrome w wersji 49 i wyższych

b) Firefox w wersji 43 i wyższych

c) MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych

d) Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych

e) Opera w wersji 36 i wyższych

f) Safari w wersji 4 i wyższych

g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

h) przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie dokonuje sprzedaży wyłącznie rzecz osób, które ukończyły 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Ponadto Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie nie dokonuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.

 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

 3. Umowa sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Sklepie.

III. Zasady korzystania z PI

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z PI jest rejestracja w jej ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na PI.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie do przetwarzania jego danych osobowych.

 4. Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie może pozbawić Klienta prawa do korzystania z PI, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  1. w trakcie rejestracji w PI podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

  2. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;

  3. nie ukończył 18 roku życia.

 5. Klient, który została pozbawiony prawa do korzystania z PI, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w PI, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. korzystania z PI w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu;

  2. korzystania ze PI w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach PI jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem PI należy wejść na stronę internetową https://www.mikrogorzelnia.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 3. Po podaniu przez Klient korzystającego z PI wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia firmy kurierskiej z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z takiej opcji odbioru oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności.

 4. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Mikrogorzelnia Sp. z o.o. Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.

 6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 7. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.

 8. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep, znajdujący się w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 131B.

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Wydanie Towaru

 1. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionego Towaru w punkcie sprzedaży w Sklepie w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 131B. 

 2. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. 

 3. Klient może też upoważnić współpracującą ze Sprzedawcą firmę kurierską lub inną, do odbioru w imieniu Klienta zamówionego Towaru ze Sklepu i dostarczenia go do wskazanego przez Klienta miejsca dostawy.

 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z usług firmy kurierskiej, towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klient w trakcie składania Zamówienia, z ograniczeniem do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. W przypadku skorzystania przez Klienta z usług firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które Klient ponosi i o których wysokości Klient jest informowany w chwili składania zamówienia.

 6. W przypadku woli Klient skorzystania z usług firmy kurierskiej, Klient upoważnia Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie do przekazania firmie kurierskiej wszystkich swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi.

 7. Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie zobowiązuje się wydać zamówiony towar bez wad.


VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne opłaty.

 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  1. płatnością w systemie Przelewy24 Polska;

  2. kartą płatniczą w systemie Payeeze Polska, MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Zamówienia na Towar. 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.

 2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 131B, 04-987 Warszawa.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. usługi kurierskiej) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.

 4. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient złoży wyraźne oświadczenie o innym sposobie działania, po uprzedniej akceptacji Sklepu.

 5. Zwracany Towar winien być przekazany na adres: Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 131B, 04-987 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.


VIII. Rękojmia za wady

 1. Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty internetowej sklep@mikrogorzelnia.pl. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. 

 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu na adres: Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 131B, 04-987 Warszawa. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania PI, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu PI.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem PI Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@mikrogorzelnia.pl

 4. W zgłoszeniu Klienta powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem PI.

 5. Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie  zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszeń bez zbędnej zwłoki.

 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Mikrogorzelnia Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie Kodeksem postępowania cywilnego.

 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Mikrogorzelnia Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Mikrogorzelnia Sp. z o.o. w Warszawie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która znajduje się pod adresem: www.mikrogorzelnia.pl/polityka-prywatnosci